page_banner

COVID-19 Ag

  • Thiết bị kiểm tra nhanh COVID-19 Ag

    Thiết bị kiểm tra nhanh COVID-19 Ag

    Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định các kháng nguyên COVID-19 trong mẫu gạc họng và mẫu gạc mũi họng.

    Nó dự định được sử dụng bởi các chuyên gia như một xét nghiệm và cung cấp kết quả xét nghiệm sơ bộ để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm trùng Coronavirus mới.

    Bất kỳ cách giải thích hoặc sử dụng kết quả xét nghiệm sơ bộ này cũng phải dựa trên các phát hiện lâm sàng khác cũng như dựa trên đánh giá chuyên môn của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.(Các) phương pháp thử thay thế cần được xem xét để khẳng định kết quả thử nghiệm thu được bằng phép thử này.